get

get
[get] v ստանալ, ձեռք բերել. get an answer/ per mission/news պատասխան ստա նալ. թույլ տվություն ձեռք բերել. լուր ստանալ. get a prize/reception/support մրցանակ ստա նալ. ճանաչում/աջակցությունը ձեռք բերել. get a surprise անակնկալի գալ. The room gets no sun Սենյակն արևոտ չէ. (ճարել, հայթայթել) get a living ապրուստ ճարել. get it cheap էժան գնել. (հասնել) We got as far as the lake Մենք լճափ հասանք. get one’s own way իր նպատակին հասնել. I’ll just get my coat Միայն վերարկուս վերցնեմ. (բռնել) get a taxi տաքսի վերցնել. get the thief գողին բռնել. get the train գնացքին հասնել. get by the throat կոկորդից բռնել. get a bad cold ուժեղ մրսել. (ռադիո, հեռախոս) I can’t get London on my radio Չեմ կարող Լոնդոն բռնել. get me the director Միացրեք տնօրենի հետ. I didn’t get him Ես նրան տեղում չգտա. get the wrong number սխալ համար հավաքել. (բերել) Go and get the doctor Գնա բժշկի հե տևից. Can you get me some tea Ինձ թեյ բերեք. (տանել) get the children to school երեխաներին դպրոց տանել. get him home Տուն տարեք նրան. I’ve got a headache Գլուխս ցավում է. I haven’t got any change Մոտս մանր չկա. get to պարտավոր. I’ve got to pass the exam Ես պետք է քննություն հանձնեմ. (դրդել, համոզել) I’ll get him to come here Ես կհա մոզեմ նրան այստեղ գալ. He got her sacked Նա նրան աշխատանքից հեռացնել տվեց. get one’s hair cut մազերը կտրել տալ. get one’s feet wet ոտքերը թրջել. (հասկանալ, լսել) I’ve got you Ես ձեզ հասկանում եմ. You won’t get anywhere with him Նրա հետ բանի չես հասնի. Things will get better Իրավիճակը կլա վանա. (դառնալ) It got dark Մթնեց. He got wounded Նա վիրավորվեց. get old/fat/ang ry/mar ried ծերանալ/գիրանալ/ջղայն ա նալ/ա մուս նանալ. get ready! get set! Go! մրզ. Պատ րա՛ստ. Ուշադրությո՛ւն. Մեկնա՛րկ. get about տա րածվել. տանից դուրս գալ. if it gets about եթե իմանան get across անցնել (կամրջով և այլն). (կռվել, գժտվել) He doesn’t get across to his pupils Նա իր աշակերտների հետ կոն տակտ չունի. get at հասնել, կապվել. get at the truth ճշմարտությանը հասնել. What are you getting at? փխբ. Ի՞նչ ես ուզում, Քո նպատակը ի՞նչ է. get away գնալ, հեռանալ. I want to get away from it all Ուզում եմ այս բոլորին վերջ տալ. get back վերադառնալ, հատուցել. get one’s own back վրեժ լուծել. ռևանշ անել, իրենը հետ բերել. get by անցնել. Can I get by? Կարելի՞ է անցնել. My article got by Իմ հոդվածն ընդունվեց. get down իջնել, իջեցնել. գրի առնել. get down to work փխբ. աշխատանքի անցնել. get in մտնել. She got in late Նա ուշ եկավ. get in smb’s way փխբ. որևէ մեկին խանգարել. get into դժվարու թյամբ հագնել, մտցնել. get a key into a lock բանալին փականի մեջ մտցնել. get into debt պարտքեր անել. get off դուրս գալ. փախչել, կա շին փրկել. get off the train/plane գնաց քից/ինքնաթիռից իջնել/դուրս գալ. get it of one’s chest սիրտը դատարկել. The plane was an hour late in getting off Ինքնաթիռը մի ժամ ուշ թռավ. get on նստել տրանսպորտ. get on the bus/train ավտոբուս/գնացք նստել. get on well յոլա գնալ. get on in the world կանքում հա ջո ղակ լինել. get out դուրս գալ, դուրս հանել. get out of the habit սովորույթին վերջ տալ. get smb out of a fix դժվար կացությունից դուրս բե րել. get over հաղթահարել. Let’s get it over Եկեք վերջ տանք դրան. get over one’s shyness ամոթխածությունը հաղթահարել. get under տակը մտնել. get under way ծով. ուղևորվել. get up վեր կենալ. get up early in the morning առավոտյան վաղ վեր կենալ. get up from one’s seat/chair տեղից/աթոռից վեր կենալ. get together հավաք (վ)ել. հանդիպել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • get — [ get ] (past tense got [ gat ] ; past participle gotten [ gatn ] ) verb *** ▸ 1 obtain/receive ▸ 2 become/start to be ▸ 3 do something/have something done ▸ 4 move to/from ▸ 5 progress in activity ▸ 6 fit/put something in a place ▸ 7 understand… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • get — /get/ verb past tense got, past participle got especially BrE gotten especially AmE present participle getting RECEIVE/OBTAIN 1 RECEIVE (transitive not in passive) to be given or receive something: Sharon always seems to get loads of mail. | Why… …   Longman dictionary of contemporary English

 • get*/*/*/ — [get] (past tense got [gɒt] ; past participle got) verb 1) [T] to obtain, receive, or be given something Ross s father got a new job.[/ex] Did you get tickets for the game?[/ex] You get ten points for each correct answer.[/ex] Young players will… …   Dictionary for writing and speaking English

 • get — [get] verb got PASTTENSE [gɒt ǁ gɑːt] got PASTPART gotten PASTPART [ˈgɒtn ǁ ˈgɑːtn] getting PRESPART 1 …   Financial and business terms

 • get — [get; ] also, although it is considered nonstandard by some [, git] vt. GOT, gotten, getting: see usage note at GOTTEN got, got [ME geten < ON geta, to get, beget, akin to OE gietan (see BEGET, FORGET), Ger gessen in vergessen, forget < IE… …   English World dictionary

 • Get — (g[e^]t), v. i. 1. To make acquisition; to gain; to profit; to receive accessions; to be increased. [1913 Webster] We mourn, France smiles; we lose, they daily get. Shak. [1913 Webster] 2. To arrive at, or bring one s self into, a state,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • get — ► VERB (getting; past got; past part. got, N. Amer. or archaic gotten) 1) come to have or hold; receive. 2) succeed in attaining, achieving, or experiencing; obtain. 3) experience, suffer, or be afflicted with. 4) move in order to pic …   English terms dictionary

 • get — 1. range of use. Get is one of the most frequently used and most productive words in English. Often it has virtually no meaning in itself and draws its meaning almost entirely from its context, especially in idiomatic uses such as get to bed, get …   Modern English usage

 • Get — (g[e^]t), v. t. [imp. {Got} (g[o^]t) (Obs. {Gat} (g[a^]t)); p. p. {Got} (Obsolescent {Gotten} (g[o^]t t n)); p. pr. & vb. n. {Getting}.] [OE. geten, AS. gitan, gietan (in comp.); akin to Icel. geta, Goth. bigitan to find, L. prehendere to seize,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • get — [v1] come into possession of; achieve access, accomplish, acquire, annex, attain, bag*, bring, bring in, build up, buy into, buy off, buy out, capture, cash in on*, chalk up*, clean up*, clear, come by, compass, cop*, draw, earn, educe, effect,… …   New thesaurus

 • Get Up — can refer to:*GetUp!, the Australian political campaigning organisation *Get up!, a film directed by Kazuyuki Izutsu *GET UP, the graduate employee unionizing campaign at the University of Pennsylvania. Music *Get Up (Ciara song), a song by Ciara …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”